کفتارها

آبرودار شده­اند،

آن گاه که پستی هزار بوزینه

در یک سر

انباشته شده است.

خارها

بر مسند گل می­نشینند

وقتی که میمونها بر فراز درختها

طنازی می­کنند.

تکاپو مکن!

مداحان

آن سان تاریکی را جلوه می­دهند

که گویی

از هر تار شب

خورشیدی برآمده است.