با همین تک چشم مصنوعی
چه لذتی دارد
پرواز گنجشکها و کلاغها
با همین تک چشم مصنوعی
چه خوش است
گاهی
تماشای پسته¬زاری که در دور دست است
با همین تک چشم مصنوعی
چه لذتی دارد
پرواز دو کبوتر چاهی
....مترسک با خود
زمزمه می¬کرد...
و باد خشمگین
تک چشم مصنوعی¬اش را پر از ریگ می¬کرد........