شاعر: سی.کلیفتن آدامز

ترجمه: سید کاظم سید باقری

به سان یک پرنده

قلب من پرواز کنان

اوج می­گیرد سوی آسمان

در جستجوی بهار

چیزهای برتر

و عشق،

عشق ماندگار.

سرزمینی را می­جویم

نزدیک خاستگاه خورشید

به رنگ گل سرخ

و در آن دورها

آن جا که پرندگان آواز می­خوانند

و شبنم­ها

  پیش از گرمای روز سفر می­کنند.