چه زود پرستوها خبر آمدن بهار را آوردند. آواز خوانی آنها بر همه خجسته و شکوهمند.

بهارانه

تماشا کردی

انگورزارها را

انگورها سیاه ­شدند

شراب شدند

سیاه مست شدند،

چشمان تو

بر می­آشوباند

مستی بهار را

شور پسته زار را.