١)

نشانی از مستی اند

خوشه های نارس انگور،

آه! از آن لحظه

که چشمان تو می  رسند!

٢)

کوچه­ها

بن بست

هفت متر دیوار

هفتاد متر دیوار

بر هر خشت آن

زنجیری

و قفلی

و انبوهی از دار

برآویخته از دیوار.

آه! اگر تو نباشی.

شهرها 

دیوند

دیوارند

دارند