آهوترینها

شعر و نگاه سید کاظم سید باقری

بهار2

بهار آمد و سارها نیامدنددر هیاهوی بهار خزان زدهدر هیچاهیچ پرندهنذر میکنمدستانم راتا دست کمکلاغی باشند..
/ 7 نظر / 33 بازدید
دی 96
1 پست
آذر 93
1 پست
تیر 93
1 پست
بهمن 92
1 پست
مهر 92
1 پست
خرداد 92
1 پست
اسفند 91
1 پست
دی 91
1 پست
شهریور 91
1 پست
خرداد 91
1 پست
اسفند 90
1 پست
آذر 90
1 پست
مهر 90
1 پست
شهریور 90
1 پست
مرداد 90
1 پست
تیر 90
1 پست
خرداد 90
1 پست
اسفند 89
4 پست
مهر 89
1 پست
مرداد 89
1 پست
خرداد 89
1 پست
اسفند 88
1 پست
بهمن 88
1 پست
شهریور 88
1 پست
تیر 88
1 پست
خرداد 88
1 پست
اسفند 87
2 پست
بهمن 87
2 پست
دی 87
3 پست
آذر 87
2 پست
آبان 87
6 پست
مهر 87
3 پست
شهریور 87
7 پست