# بهار،_دست_آشنا

بهار2

بهار آمد و سارها نیامدنددر هیاهوی بهار خزان زدهدر هیچاهیچ پرندهنذر میکنمدستانم راتا دست کمکلاغی باشند..
/ 7 نظر / 4 بازدید