مترسک

با همین تک چشم مصنوعی
چه لذتی دارد
پرواز گنجشکها و کلاغها
با همین تک چشم مصنوعی
چه خوش است
گاهی
تماشای پسته¬زاری که در دور دست است
با همین تک چشم مصنوعی
چه لذتی دارد
پرواز دو کبوتر چاهی
....مترسک با خود
زمزمه می¬کرد...
و باد خشمگین
تک چشم مصنوعی¬اش را پر از ریگ می¬کرد........


/ 3 نظر / 48 بازدید
فرج الله نعمتي(نادر)

استاد دكتر سيدباقري عزيز. سلام. بله هنوز در راديو هستم و با شراب ياد دوستان قديم مستم. اشعارتان اشعار احساس و انديشه است. مانا باشيد و سراينده. راستي مجموعه شعري دارم تحت عنوان از گلوي ذهن. آيا پخش كتاب رديف و آشنا سراغ داريد براي پخش در نمايشگاه كتاب. از عنايت و لطفتون صميمانه سپاس گزارم. نادر